ႁဝ်းၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးသင်လီလိူဝ်ၵၢၼ် "ပိုၼ်ၽႄႈလွင်ႈလီလီပၼ်ၵၼ် လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်"။ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ထူပ်းႁၼ်ဢႅပ်ႉတႆး ဢၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ သႂ်ႇပႃးၼႂ်းဝႅပ်ႉၼႆႉၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ သူင်ႇလိင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုဝ်ႈဢႅပ်ႉ မႃးလႆႈတီႈ taiit@pm.me ယူႇၶႃႈ။

တႆးဢၢႆႇထီႇ

ၶိူင်ႈမိုဝ်း

PL Converter

ၶိူင်ႈမိုဝ်းလီတႃႇ ပိၼ်ႇ(ပႄ)ၽႃႇသႃႇၾွၼ်ႉ Zawgyi - Unicode ဢၼ်လႆႈတင်းတႆးလႄႈမၢၼ်ႈ။ PL Converter can help you the proble about Zawgyi and Unicode. You don't need to worry about that. You...

ပၵ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း

Tai or Shan Calendar a simple calendar that highlights important dates of the Shan people. Download

ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ၊ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး ဢၼ်ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၶဝ်တၢင်းတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇ။ ၼႂ်းပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆးၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ- * တႄႇဢဝ် ပီ 1910 တေႃႇထိုင် ပီ 2030 ပႃးဝႆႉဝၼ်းတႆးလႄႈ ဝၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ။ * ဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉတႆး၊ ဢမ်ႇမီးဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈၸႂ်ႉလႆႈ။ * ၶႂ်ႈႁႃဝၼ်းတႆးႁႃႉ? ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ ႁႃလႆႈငၢႆႈꧦယူႇယဝ်ႉ။ * သႂ်ႇႁၢင်ႈၽၢႆႇလင်ၵေႃႈလႆႈ၊ ၶဵင်ႇသႅၼ်းၽွၼ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈ လဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ...

ၾိင်ႈၾႃႉၾူၼ်

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢႅပ်ႉၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈဢၢၼ်းတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသင် ယိူင်းဢၢၼ်တေႉ 1. ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉပေႃးတေႁူႉႁၼ်တၼ်းၶၢဝ်ႇၵူႈတီႈၼႆလႄႈသင် 2. တႃႇႁႂ်ႈပေႃးငၢႆႈၶိုၼ်ႈ လွင်ႈတႃႇတေတၼ်းၶၢဝ်းငၢဝ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ 3. တႃႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈတိုဝ်းၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆး ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း လႄႈႁႂ်ႈပေႃးသူင်ၸႂ် ၵႆႉဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶိုၼ်း 4. လိၵ်ႈၶိူဝ်းႁဝ်းၵေႃႈႁႂ်ႈပေႃးၽႄႈၼမ်တိူဝ်းၵႂႃႇၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းၼမ်ၼႆၶႃႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈလႆႈၶတ်းၸႂ်သေ ႁဵတ်းပဵၼ်မႃးဢႅပ်ႉ ၾိင်ႈၾႃႉၾူၼ် ၼႆယဝ်ႉ ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – Tai Create

ၼႅတ်ႉပူဝ်ႇ

NetPro = ၼႅတ်ႉပူဝ်ႇ (Internet Promotion = ပူဝ်ႇမူဝ်းသျိၼ်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ) ဢႅပ်ႉဢၼ်ၼႆႉပုၼ်ႈတႃႇ သႃႇမၵ်းလဵၼ်ႈ ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႂ်းမိူင်းထႆးၵူၺ်း၊ ဢၼ်ပဵၼ်သိမ်းၵၢတ်ႉၽူင်း AIS, Dtac, True move ၸူိဝ်းၼႆႉ၊ တႃႇတေလဵၼ်ႈဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉပၼ် 1 ဝၼ်း၊ 7 ဝၼ်း၊ 30 ဝၼ်း။ သင်ၸူိဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈလဵၼ်ႈၸူိင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလိူၵ်ႈသႃႇမၵ်းဢဝ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း...

PL Note

မၢႆတွင်း PL Note PL Note ၼႆႉ ပဵၼ် App တီႈဢၼ်တႃႇတႅမ်ႈဝႆႉလွင်ႈမၢႆတွင်း ၸွမ်းဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉငၢႆႈလႄႈ ၽႂ်းၽၢႆလႆႈလီတေႉတေႉယဝ်ႉ။ တႅမ်ႈလႆႈၸွမ်း လိၵ်ႈတႆး လႄႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉၼႂ်းၽူင်းသင်ၼႆယဝ်ႉ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း - ၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ

ဝၼ်းမိူင်းတႆး

App ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ မီးၵႂၢမ်း ၶိူဝ်းႁဝ်းၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ လႄႈ ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် ၶမ်ႈၽွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ သင်မီးတီႈယူပ်ႈယွမ်းၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈဝႂၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ၶႃႈသေၵမ်းဢေႃႈ… ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေလႄႈ Deveoper: ၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ

ၵဵပ်းမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ – Tai Battery

Tai Battery is a Tai or Shan language application for fast battery charging. It can help to preserve battery by notifying users to disable...

ရႃႇသီႇဢုတု

Tai Weather is a simple application that allows users to see weather information 7 days in advance. This application is in Tai or Shan...

Tai Load – တႆးလူတ်ႊ

ဢိင်ၼိူဝ်မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လ်ႂမႃး ၵၢၼ်ႁႃသၢင်းဢႅပ်ႉတႆးၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ မီးပီႈၼွင်ႉတၢင်းၼမ် ဢမ်ႇႁူႉတေၵႂႃႇလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတီႈလ်ႂ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပေႃးလႆႈတဝ်ႉႁႃဢႅပ်ႉတႆးလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ လႄႈ ဝႆးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တႆးလူတ်ႊ (Tai Load) ဢၼ်ပဵၼ်တီႈႁူမ်ႈၸူႉတုမ်ဢႅပ်ႉၽၢႆႇတႆးလုၵ်ႉၵူႈတီႈတီႈၼႆယူႇၶႃႈ။

ၾွၼ်ႉတႆး

PL Font Changer – လၢႆႈၾွၼ်ႉပၢင်လူင်

PL Font Changer is a font App that can help user change font on their Android device. Easy to use and simple design. Fonts included: -...

Namteng Font 2017 for OPPO

တႃႇတေပဵၼ်မႃးၾွၼ်ႉ NamTeng ၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ဝႆႉၾွၼ်ႉ NamKhone Web Pro ဢၼ် P Jai Lon ၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈၾွၼ်ႉ NamTeng 2017 ၼႆႉယဝ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢပ်ႈပၢၼ် IT ပၢၼ်မႂ်ႇသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လိၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ...

Namteng Font 2017

တႃႇတေပဵၼ်မႃးၾွၼ်ႉ NamTeng ၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ဝႆႉ ၾွၼ်ႉ NamKhone Web Pro ဢၼ် P Jai Lon ၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈၾွၼ်ႉ NamTeng 2017 ၼႆႉယဝ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢပ်ႈပၢၼ် IT ပၢၼ်မႂ်ႇသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ၾွၼ်ႉ Oppo A3s ႄလႈ F9

လႆၢးသႂ်ႇၾွၼ်ႉၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo A3s လႄႈ F9 ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တေၸႂ်ႉငႆၢႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႄၼလႆၢးသႂ်ႇၾွၼ်ႉမၼ်း မီးပႃး တင်းဝီႇတီႇဢူဝ်ႇႄလႈၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းယူႇ ႁႂ်ႈၵူႈေၵႃႉမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ၵူႈဝၼ်းၼႂ်ေသၵမ်း မႂ်ႇသုင်တၢင်းသဵင်ႈ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၶိူဝ်းၶမ်း လၢင်းၶိူဝ်း

SSkeyboard

SSKeyboard = ၶီးပွတ်ႇတႆး ဢၼ်ၼႆႉ မီးၽႃႇသႃႇတႃႇတေတႅမ်ႈၸူးႁႃၵၼ်ၼၼ်ႉမီးယူႇ ႗ ၽႃႇသႃႇၸွမ်းၵၼ်။ ႑ႉ English ႒ႉ Myanmar Unicode ႓ႉ Myanmar Zawgyi ႔ႉ Tai Unicode ႕ႉ Tai Zawgyi ႖ႉ Taile ႗ႉ Thai လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး မီးမႃးပႃးထႅင်ႈ Theme ထိမ်း သီပိုၼ်ႉၶီးပွတ်ႇၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ ႒႖...

Panglong Keyboard

ပၢင်လူင်ၶီးပွတ်ႇၼႆႉ တႅမ်ႈလႆႈ ႁႃႈၽႃသႃ တႆး၊ထႆး၊မၢၼ်ႈ၊တႆးမၢဝ်း၊ဢိင်းၵိတ်ႈ။ မၢင်တီႈတေႉ တေဢမ်ႇပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈလီၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် သင်သူၸဝ်ႈၶဝ်ႁၼ်တီႈ ၽိတ်းမၼ်းၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈဝႂၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်သေၵမ်းၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်ႇတၢင်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်တီႈ MM Keyboard တေႉတေႉၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပၢင်လူင်ၶီးပွတ်ႇၼႆႉ လႆႈဢိင်ဝႆႉတီႈ project ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးသူၸဝ်ႈ မီးပၼ်ႁႃၸိုင် သူင်ႇလိၵ်ႈမႃးလႆႈတီႈ...

ၵၢၼ်ႁဵၼ်း

Tai Dictionary

This is an English-Tai(Shan) dictionary. Features √ Searchable in both Unicode/Zawgyi input methods √ Ads-free √ Designed for tablets √ More than 20,000 definitions from English to Tai(Shan) and...

Eng – Tai Dictionary

This is an English-Tai(Shan) dictionary. Features √ Searchable in both Unicode/Zawgyi input methods √ Ads-free √ Designed for tablets √ More than 20,000 definitions from English to Tai(Shan) and...

ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ဢႅပ်ႉၼႆႉ ၊ ပဵၼ်ဢႅပ်ႉပုၼ်ႈတႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ တေႇႁဵၼ်းလူၺ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမေႃဢၢၼ်ႇ မေႃတႅမ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢႅပ်ႉၼႆႉလႆႈၼႄလၢႆးမၼ်းဝႆႉပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈႁဵၼ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈပေႃးတေပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈၼၼ်ႉ လႆႈပိၼ်ႇသဵင်ဢွၵ်ႇဝႆႉၸွမ်း ပဵၼ်ၽၢႆႇဢင်းၵိတ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈ ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢႅပ်ႉဢၼ်ၼႆႉတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉ ႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉ ၶႂ်ႈႁူႉ ၶႂ်ႈမေႃလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၽိုၵ်းႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၶဝ်ယူႇၶႃႈ ။ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – Tai Create

Learn Tai

App ဢႅပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸဵဝ်းမေႃဝႆး ၼင်ႇႁိုဝ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းတေႁူိင်းမိူင်းႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ဢႅပ်ႉသေ ပၼ်ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၶိူဝ်းၶမ်း လၢင်းၶိူဝ်း

ၸိူင်းသိုၵ်း သုၼ်းၸိုဝ်ႇ

App ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးပၢႆးတိုၵ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ” သုၼ်းၸိုဝ်ႇ” တႅမ်ႈဝႆႉသေ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ႇ သမ်ႉ ၶိုၼ်း ပိၼ်ႇတႅမ်ႈပဵၼ်ၽၢႆႇတႆး ၶႃႈသမ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် App တႃႇႁႂ်ႈလူႇဢၢၼ်ႇလႆႈ ၼိူဝ်ၾူင်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။ ၵွပ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ် ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾူင်းၵၼ်မႃးၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ ၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆသေ ယိူင်းဢၢၼ်း...

Dictionary Tai

Dictionary Tai Application တွၼ်ႈတႃႇ Android ၾူင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ၶႃႈၶတ်းၸႂ်သေ ၶူင်သၢင်ႈမႃးၶႃႈ သင်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် မီးတီႈယူပ်ႈယွမ်းၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈဝႂၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ် ၵေႃႉဢၼ်ပႆႇၶႅၼ်ႇ ပႆႇလႅၼ်ႇတၢင်းႁူႉ တၢင်းမေႃၼႆႉသေၵမ်းၶႃႈ။ ဢၼ်ၶႂ်ႈၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် တီႈ ပီႈၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ( ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်) လႄႈ ၸုမ်း SIIT တင်းသဵင်ႈၶႃႈ...

Jong Hu – ၸွင်ႇႁူႉ

Jong Hu (ၸွင်ႇႁူႉ) is applicaiton that provide popular facts for daily learning in Shan (or Tai) language.

ၶၢဝ်ႇ

Tai Radio – ႁူင်းပွႆႇသဵင်တႆး

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ Tai Radio ပဵၼ်ဢႅပ်ႉႁူမ်ႈႁူင်းပွႆႇသဵင် ဢမ်ႇဝႃႈၽၢႆႇတႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ထႆးဝႆႉတီႈလဵဝ်ၵၼ်ၼႆဢေႃႈ။

ၶၢဝ်ႇတႆး – Tai News 6.0 (Update)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=w4xoXMzModg] ဢႅပ်ႊဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး မိူင်းၽူႈတွႇႁွၵ်ႈ၊ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း၊ လႄႈ သႅၼ်ပၢႆး။ လိူဝ်သေၼႆႉ ဢႅပ်ႊၼႆႉယင်းပၢႆႁူမ်ႈပႃး ၶၢဝ်ႇရေႇတီႇဢူဝ်ႇ လႄႈ ၶၢဝ်ႇလုၵ်ႉတီႈၾဵတ်ႊသ်ပုၵ်ႊ ၼႆယူႇ။ - ဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းတႆး - တူၺ်းၶၢဝ်ႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ - ၶၢဝ်ႇလုၵ်ႉတီႈ Facebook - ၶၢဝ်ႇ IT တႆး - ထွမ်ႇ Radio

တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ

လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်မႃး- ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း၊ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈသေ မီးလွင်ႈပိၵ်ႉႁူ၊တူမ်းတႃၵူၼ်းမိူင်း မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁူၼူၵ်ႇတႃတၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ပိုၼ်း၊တၢင်းႁူႉၵႅမ်တူဝ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈႁူႉႁၼ် ၵွပ်ႈၼၼ်ၸင်ႇ လႆႈပဵၼ်မႃးႁူင်းပွႆႇသဵင် တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်း- တႃႇပိုတ်ႇႁူ ပိုတ်ႇတႃၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေႁပ်ႉႁူႉ ၶိုတ်းတၼ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ပိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ တၢင်းႁူႉၵႅမ်တူဝ်ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 May...

Shan News – ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

An official news app from Shan Herald News Agency (SHAN)

သႅၼ်ပၢႆး

This is an application developed for access to news and information from Hsenpai News Journal (hsenpai.media).

ပၢႆးမွၼ်း

Tai Radio – ႁူင်းပွႆႇသဵင်တႆး

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ Tai Radio ပဵၼ်ဢႅပ်ႉႁူမ်ႈႁူင်းပွႆႇသဵင် ဢမ်ႇဝႃႈၽၢႆႇတႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ထႆးဝႆႉတီႈလဵဝ်ၵၼ်ၼႆဢေႃႈ။

Tai Music

ဢႅပ်ႉတႃႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းဢၼ်ႁၵ်ႉသဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း

Shan MP3

This app is for Shan MP3 songs listen for free all the time and easy for users to use. ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – Tai Create

မိဝ်းသိၵ်ႇတႆး

ဢႅပ်ႉမိဝ်းသိၵ်ႇတႆးၼႆႉ ႁဵတ်းၶိုၼ်ႈလူၺ်ႈ Tai Create ပိၼ်ႇပဵၼ်ၽႃႇသႃႇတႆး ယိူင်းဢၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸႂ်ႈငၢႆႈတွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇၸႂ် လႄႈထႅင်ႈလွင်ႈၽႃႇသႃႇတႆးႁဝ်းၼႆၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇလူင်ႈ ဢမ်ႇလိုမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉလၢတ်ႈလႄႈဢၢၼ်ႇၽႃႇသႃႇတႆးႁဝ်းၼမ်“ ၼႆၶႃႈ ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – Tai Create

ပပ်ႉၾဵင်းၵႂၢမ်း

တႃႇတေပဵၼ် ပပ်ႉၾဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸဝ်ႈသေႃးၽိတ သႅင်ငဝ်း (လႃႈသဵဝ်ႈ) တီႈလႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ပဵၼ်ပပ်ႉမႃး၊ ယိူင်းဢၢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းပၢင်သွၼ်လႄႈပီမႂ်ႇ ဝႆႉသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်တေမေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း သူင်ပၢႆးမွၼ်းမႃး၊ ၾိင်းထုင်းၵႂၢမ်းႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁၢႆ သၢႆၸႂ်ပၢႆးမွၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈၼႆယဝ်ႉ ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၶိူဝ်းၶမ်း လၢင်းၶိူဝ်း

တႆးထီႇဝီႇ – Tai TV

Tai TV is a video application for viewing online video news, music, tip, and other. It contains popular Tai (Shan) music channels such as...

သႃႇသၼႃ

ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ၊ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး ဢၼ်ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၶဝ်တၢင်းတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇ။ ၼႂ်းပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆးၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ- * တႄႇဢဝ် ပီ 1910 တေႃႇထိုင် ပီ 2030 ပႃးဝႆႉဝၼ်းတႆးလႄႈ ဝၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ။ * ဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉတႆး၊ ဢမ်ႇမီးဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈၸႂ်ႉလႆႈ။ * ၶႂ်ႈႁႃဝၼ်းတႆးႁႃႉ? ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ ႁႃလႆႈငၢႆႈꧦယူႇယဝ်ႉ။ * သႂ်ႇႁၢင်ႈၽၢႆႇလင်ၵေႃႈလႆႈ၊ ၶဵင်ႇသႅၼ်းၽွၼ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈ လဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ...

Shan Bible ၵျၢမ်းလိၵ်ႈတႆး

Shan Bible - Common Language ©2002 United Bible Societies. Used by Permission. Produced by OMF International