PL Note

PL Note 1

မၢႆတွင်း PL Note

PL Note ၼႆႉ ပဵၼ် App တီႈဢၼ်တႃႇတႅမ်ႈဝႆႉလွင်ႈမၢႆတွင်း ၸွမ်းဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉငၢႆႈလႄႈ ၽႂ်းၽၢႆလႆႈလီတေႉတေႉယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈလႆႈၸွမ်း လိၵ်ႈတႆး လႄႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉၼႂ်းၽူင်းသင်ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉPL Note 2