ၶူင်သၢင်ႈဢႅပ်ႊတႆး

ဢမ်ႇၼၼ်

ၶူင်သၢင်ႈပုၼ်ႈတႃႇ

ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶူင်သၢင်ႈ ဢႅပ်ႊပုၼ်ႈတႃႇ ၸႂ်ႉလႆႈၵူႈတီႈတီႈ

ဢႅၼ်ႊရွႆႊ

ဢၢႆႊဢူဝ်ႊဢဵတ်ႊသ်

ဝႅပ်ႉဢႅပ်ႊ

49

ဢႅပ်ႊ
(app)

210

မိူင်း
Countries

3

ဢွင်ႈတီႈ
Android & iOS

500K

တၢဝ်ႊလူတ်ႊ
Download

Tai Load

တႆးလူတ်ႊ (Tai Load) ပဵၼ်ဢႅပ်ႊဢၼ်ႁူမ်ႈပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ လႄႈ ဢႅပ်ႊ ၽႃႇသႃႇတႆးၵူႈတီႈတီႈ ဝႆႉတီႈလဵဝ် ပုၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉႁႃဢႅပ်ႊတႆးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ လႄႈ ဝႆးၼၼ်ႉယူႇ။

ၼမ်လိူဝ်ၼႆႉ လီလိူဝ်ၼႆႉ

ၶတ်းၸႂ်ပုၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးဢႅပ်ႊတႆး လႄႈ ၶဝ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ